Digitalna transformacija – fraza, ki jo slišimo praktično na vsakem koraku. Kaj to sploh je, kako se naj se je podjetja lotijo in kakšen vpliv ima na njihovo poslovanje? Na ta vprašanja žal ni mogoče dati unikatnega odgovora, ki bi veljal za vsako podjetje.

Kaj pomeni transformacija?

Transformacija pomeni celostno spremembo, ki temeljno posega oziroma spreminja komponento poslovanja podjetja. Vpliva praktično na vse funkcije v podjetju; od nabave, financ, kadrovske, razvojnih oddelkov, … pa vse do samih izvedbenih procesov in potrebne podporne tehnologije. Če podjetje razvije nov produkt ali definira novo storitev, to v svojem bistvu še ne pomeni preobrata oziroma transformacije. O pravi transformaciji govorimo takrat, ko podjetje ugotovi, da se tržišče razvija drugače oziroma hitreje in na to odgovori s spremembo začrtane poti, spremembo ciljev oziroma menjavo strategije.

In zakaj rečemo digitalna?

Digitalna transformacija poenostavljeno pomeni, da se tehnologije, stroji in naprave med sabo povezujejo in nam servirajo tiste informacije, ki jih v določeni situaciji potrebujemo. Naš način življenja je postal odvisen od tehnologij, ki nas obkrožajo, in praktično vse odločitve, ki jih naredimo, so odvisne od podatkov iz sveta okoli nas. Vedno večji del nakupne poti (od prvega dražljaja do same izvedbe nakupa) je opravljen preko spleta, uporabniki naših storitev in celotna uporabniška izkušnja postajajo vedno bolj pomembni. Zato tudi ni čudno, da v kakršnokoli preobrazbo podjetje gre, bo ta imela največji vpliv predvsem zaradi same tehnologije. Digitalna transformacija pravzaprav pomeni tekmo za hitrejšo prilagoditev na nove navade trga, kupcev in konkurence ter se v svojem bistvu naslanja prav na tehnologije.

Kako se lotiti digitalne transformacije?

Stroji, naprave in integrirani sistemi so torej na dosegu roke, kako pa bomo to izkoristili, je odvisno predvsem od vsakega posameznega podjetja. Digitalna transformacija je zapleten proces, kjer so in bodo prisotna tveganja, tudi neuspehi. Vendar, če želimo biti jutri uspešni, je treba začeti že danes in tukaj je ključno, da iniciativa za preoblikovanje pride od vodstva. Proces zagotovo spremlja negotovost, zato je ključno, da vodstvo ta proces vodi na strukturiran in nadzorovan način:

 • Razvijte strateški okvir
  V strateškem okviru podjetja ovrednotite vizijo, poslanstvo in cilje ter izvedite tudi temeljito SWOT analizo trenutnega delovanja.
 • Opredelite strategijo
  V strategiji opredelite vsebine ter rezultate s fokusom na pričakovanjih in potrebah tržišča. Najpomembnejši element tega koraka je, da odkrijete in definirate, kaj vaše stranke od podjetja pričakujejo v smislu izdelkov in storitev ter opredelite vrednost, ki jo vaše podjetje nudi. Ključno je, da se zavedate omejitev in po drugi strani tudi novih možnosti, ki jih imate zaradi razpoložljive tehnologije.
 • Določite strateške cilje
  Strateški cilji podjetja (ki naj bodo S.M.A.R.T.) morajo izhajati iz opredeljenega strateškega okvirja, hkrati pa se morajo navezovati tudi na opredelitev strateške vsebine in rezultate, opredeljene v prejšnjem koraku. Za vsak cilj je potrebno opredeliti metrike, na podlagi česar se bo kasneje lahko ugotavljalo, ali in v kolikšni meri je posamezen cilj dosežen.
 • Pripravite celovit načrt
  Ko imate opredeljene strateške vsebine (teme), cilje in metrike, pripravite celovit strateški načrt. To pomeni, da se strateški cilji povežejo s strateškimi temami na podlagi vzročno-posledičnih razmerij. Iz načrta bi moralo biti jasno razvidno, kako podjetje za svoje stranke ustvarja vrednost ter kako in zakaj nastaja dodana vrednost.
 • Opredelite posebne iniciative
  Določeni strateški cilji se ne bodo uresničili samo na podlagi rednega delovanja podjetja, zato je za dosego teh posebnih in pogosto ključnih ciljev treba opredeliti posebne iniciative. To so pravzaprav strateški projekti, ki jih podjetje mora izvesti, da se zagotovi uspeh organizacije. Ta korak je vsebinsko, časovno in tudi finančno običajno najbolj zahteven – pogosto se zgodi, da se transformacija podjetja izjalovi ravno tukaj. V izogib temu je izjemno pomembna ustrezna podpora vodstva in redno spremljanje teh projektov.
 • Spremljajte
  Bistveno pri tem procesu je ažurno spremljanje in kontroliranje ter po potrebi tudi spreminjanje strategije, če se izkaže, da določeni projekti oziroma strateške usmeritve niso pravilne oz. ne dajejo pravih rezultatov. Vsekakor je treba celoten proces tudi periodično ponavljati na določeno periodo (npr. enkrat na leto).


Digitalna transformacija mora biti torej inicializirana in podprta s strani vodstva, kar pa ne pomeni, da vodstvo pripravi celotno strategijo. Običajno vsaka zaključena enota v podjetju (npr. oddelki) poskrbijo za pripravo strategije in razvoja oddelka po zgornjih korakih. Strateške vsebine, cilji in metrike na nižjih ravneh tako postanejo bolj taktični in operativni, vodstvo pa še vedno ohrani ustrezen nadzor nad izvedbo strategije na nižjih ravneh. Večja kot je organizacija, kompleksnejši je strateški načrt in zato je izjemno pomembno, da izvedbo transformacije podpremo s pravimi orodji. Vsebinsko, časovno in finančno je najbolj zahteven korak izvedba strateških iniciativ oziroma strateških projektov, zato je pomembna vloga projektnega informacijskega sistema. Vodstvo ima s takim sistemom celovit vpogled v portfelj projektov in statuse izvedbe posameznega projekta. Marsikateremu tveganju za neuspešno izvedbo se pravočasno izognemo, ko nas sistem alarmira o možnih zamudah, prekoračitvah proračuna, novonastalih tveganjih in drugih izjemnih dogodkih. Preko sistema se projektnim vodjem predpiše metodologija, zaradi česar se projekti izvajajo na dogovorjen način, prav tako pa imajo enostavnejše načrtovanje in nadzor nad izvajanjem, kar pa je eden ključnih pogojev za njihov uspešen zaključek. Uspešno izvedeni strateški projekti so ključ do ustrezne transformacije podjetja – tudi digitalne.

AVTOR
Tomaž Kuralt

Tomaž Kuralt

Vodja projektov in Microsoft P-Seller za Microsoft Project
OCENITE ZAPIS